AJUTS UNIVERSITARIS 2022/2023 - CAPDEPERA

19-September-2022

Documentació a aportar ajuts universitaris 2022/2023 sol·licitud d'accés a MÀSTER.
Només s'admetran documents en pdf, no fotos ni captures de pantalla.
1. Sol·licitud enllaç
2. Fotocòpia del DNI/NIF
3. Certificat d'empadronament
4. Volant de la unitat familiar
5. Certificat acadèmic (expedient complet del Grau)
6. Imprès matrícula curs 2022/2023
7. Resguard pagament matrícula
8. Sol licitud de Beca MEC (si escau)
9. Certificat de minusvalidesa o nombrosa (si escau)
10. Renda de la unitat familiar.
Més informació: Centre Jove 971 58 81 97 centrejove@ajcapdepera.net
Termini de presentació, fins al dia 17 d'octubre a les 14 hores.

Documentació a aportar ajuts universitaris 2022/2023 sol·licitud d'accés a PRIMER CURS DE GRAU.
Només s'admetran documents en pdf, no fotos ni captures de pantalla.
1. Sol·licitud
2. Fotocòpia del DNI/NIF
3. Certificat d'empadronament
4. Volant de la unitat familiar
5. Certificat acadèmic (Batxillerat + PBAU)
6. Imprès matrícula curs 2021/2022
7. Resguard pagament matrícula
8. Sol licitud de Beca MEC (si escau)
9. Certificat de minusvalidesa o nombrosa (si escau)
10. Renda de la unitat familiar.
Més informació: Centre Jove 971 58 81 97 centrejove@ajcapdepera.net
Termini de presentació, fins al dia 17 d'octubre a les 14 hores.

Documentació a aportar ajuts universitaris 2022/2023 sol·licitud d'alumnes ja CURSANT ALGUN GRAU.
Només s'admetran documents en pdf, no fotos ni captures de pantalla.
1. Sol·licitud
2. Fotocòpia del DNI/NIF
3. Certificat d'empadronament
4. Volant de la unitat familiar
5. Certificat acadèmic (notes del curs 2021/2022)
6. Imprés matrícula curs 2022/2023
7. Resguard pagament matrícula
8. Sol licitud de Beca MEC (si escau)
9. Certificat de minusvalidesa o nombrosa (si escau)
10. Renda de la unitat familiar.
Més informació: Centre Jove 971 58 81 97 @ centrejove@ajcapdepera.net
Termini de presentació, fins al dia 17 d'octubre a les 14 hores.