L’Ajuntament de Capdepera aprova els pressuposts del 2019 que ascendeixen a 21.932.208,40€

21-December-2018
Segons va comentar la regidora d’Hisenda, Ivon Renaud, aquests pressuposts estan marcats per dos factors, per una banda, el nou contracte de recollida de residus que ascendeix a dos milions d’euros, i per altra banda, per la incorporació de quatre places noves a l’ajuntament: tres de policia, una de recursos humans i una d’auxiliar administratiu per al registre. Per donar cabuda a aquestes dues despeses es redueix la partida d’inversions fins als 600.000€ els quals es dedicaran a realitzar petites inversions i no grans projectes. Algunes de les inversions que es varen comentar al ple d’ahir són: la redacció de projectes tècnics; la reparcel·lació d’un solar municipal; la redacció de les normes subsidiaries; la compra o lloguer de solars per aparcaments; ordres d’execució subsidiària; clavegueram i compra de programes informàtics, entre altres.

També cal destacar la inversió de la dotació de serveis de Cala Gat, que ascendeix a 3.192.708,40€, tot i que aquesta quantia es paga amb quotes dels veïnats. Aquesta obra ja s’ha licitat.

Un altre aspecte important dels pressuposts és l’amortització del deute municipal que a desembre de 2018 suma 561.258,86€ i que amb l’amortització prevista per l’any 2019, a desembre de l’any que ve, es preveu que el deute sigui 0€. Cal destacar que a principi d’aquest mes de desembre la liquiditat del consistori era de 9.206.829,10€ (d’aquesta quantia s’han de pagar les nòmines de desembre).

Pel que fa a les diverses àrees, no s’han modificat les despeses corrents ni les subvencions, i només s’ha reduït o suprimit les inversions.
Amb tot l’explicat, el pressupost consolidat de l’Ajuntament de Capdepera és de 21.932.208,40€. El pressupost de la Fundació Castell de Capdepera és de 368.364,10€; el de l’Ajuntament és de 21.469.708,40€; i de l’empresa publica Capdepera Segle XXI de 4.395.500€