Modificacions de crèdit i ordenances fiscals

08-October-2018
En primer lloc es va destinar un import de 200.00€ a reparació de paviment i un import de 102.499,99€ a reparació de voravies; aquests doblers provenen de la partida de la caserna policial que s’havia d’habilitar al Centre Cap Vermell.

En segon lloc es va modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) reduint el tipus de gravamen de l’impost de manera que dita reducció compensa l’increment dels valors cadastrals i no augmenta la pressió fiscal. D’aquest manera el tipus de gravamen queda així:

Tipus de gravamen a aplicar en béns urbans: 0,490%.

Tipus de gravamen a aplicar al 10 per cent dels béns immobles d’ús industrial, d’ús comercial i d’ús oci i hosteleria amb major valor cadastral: 0,700%.

Tipus de gravamen a aplicar al 10 per cent dels béns immobles d’ús oficines i d’ús esportiu amb major valor cadastral: 0,540%.

En tercer lloc es va modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de fems per crear una nova tarifa per regular la recollida i tractament de residus a habitatges vacacionals, per quan a diferencia dels habitatges residencials, els primers tenen una rendibilitat econòmica, la taxa aprovada és la següent:

CAPDEPERA I CALA RAJADA: habitatges turístics de vacances i estades turístiques (per plaça): 43,50€

SA PREDRUSCADA, ES CARREGADOR, N’AGÜAIT, ES MARISC, NA TACONERA, CALA PROVENÇALS, CANYAMEL, CALA MESQUIDA, SA FONT DE SA CALA: habitatges turístics de vacances i estades turístiques (per plaça): 47,00€

DISEMINATS: habitatges turístics de vacances i estades turístiques (per plaça): 47,00€; Agroturismes (per plaça): 67,14€

Per altra banda també es va modificar la tarifa dels agroturismes, passant d’una quota fixa a una variable en funció del nombre de places. Aquest canvi no suposarà una major tributació a nivell del conjunt dels agroturismes sinó que es per corregir la situació actual en la que tots els agroturismes abonen la mateixa tarifa sense tenir en compte el nombre de places.

Per acabar, es va aprovar l’ordenança fiscal que regula la taxa per paredes, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic per fomentar l’assistència dels mercaders i assegurar el bon funcionament dels mercats, a més d’actualitzar la regulació dels rodatges cinematogràfics.

En el cas dels mercats si es sol·licita lloc als mercats de Capdepera i Cala Rajada la tarifa és d’1,80€ metre/dia; si només és pel mercat de Capdepera 2,92€ metre/dia.
Per l’ocupació de via pública, terrenys d’ús públic i instal·lacions municipals per al rodatge de pel·lícules, reportatges fotogràfics i vídeos promocionals, si implica l’exclusivitat d’un bé públic 655€ per dia; i si no 350€ per dia.