SOL·LICITUD 'PAGAMENT A LA CARTA' DELS TRIBUTS DE CAPDEPERA

14-Gener-2022

L'Ajuntament de Capdepera, mitjançant l'ATIB, informa de la possibilitat de pagar fraccionadament els tributs anuals del municipi en 4 pagaments trimestrals o 9 pagaments mensuals, iniciant-se el primer pagament el març del 2022 fins al novembre del 2022.

Aquests pagaments no porten interessos i es cobrarà la quantitat principal del rebut.

Cal tenir en compte, a efectes informatius, que per poder acollir-se al pagament a la carta, el sol·licitant ha de complir els requisits següents:
▪️ Formular la sol·licitud abans de la data que s'assenyala.
▪️ No mantenir cap tipus de deutes en període executiu
▪️ Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. A aquest efecte, cal adjuntar una còpia de la cartilla bancària o certificat de l'entitat financera on consti que l'obligat al pagament és el titular del compte on es domicilien els pagaments fraccionats.

En cas que l'obligat al pagament no fos el titular, el titular del compte ha d'autoritzar la domiciliació.
▪️ Data límit per fer la sol·licitud: 10/02/2022