Responsabilitat patrimonial

Indemnitzar els particulars de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics i el dany al·legat sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o un grup de persones.

39.702025200035, 3.43170265

Notícies