La consellera Garrido explica la zonificació a Capdepera

08-Març-2018
Garrido va explicar que aquestes modificacions s’apliquen només a les llicències que es donin d’alta a partir d’ara, i que fins que la zonificació no estigui acabada no es poden donar més llicències.

Pel que fa la zonificació s’ha fet per nuclis urbans de litoral i d’interior i seguint uns criteris marcats. D’aquesta manera, s’han creat dos grups: els nuclis urbans saturats i els no saturats.

En els nuclis urbans saturats només és permetrà el lloguer turístic de l’habitatge habitual a 60 dies a l’any.

Als nuclis no saturats, com Capdepera, es permetrà tot tipus d’arrendament i d’habitatge, unifamiliar i plurifamiliar, l’activitat dels quals es podrà dur a terme durant tot l’any; i també s’admet la modalitat de comercialització de les estades turístiques en habitatges principals (unifamiliars i plurifamiliars) durant 60 dies l’any.

En sòl rústic protegit està prohibit el lloguer turístic. En sòl rústic comú està permès els unifamiliars tot l’any i a 60 dies.

Actualment la proposta de zonificació es troba en exposició pública i es preveu que es pugui aprovar definitivament cap a mitjan any.

A partir de l’aprovació definitiva els habitatges que es vulguin destinar a lloguer turístic hauran de comprar la plaça, i serà necessari comprar tantes places com marqui la cèdula d’habitabilitat. Les places adquirides per unifamiliars no tenen caducitat, les de plurifamiliars s’han de renovar als cinc anys.

Els ajuntaments poden presentar una zonificació diferent a la del Consell, si no és el cas, l’aprovada pel Consell Insular serà la vàlida.