BAN: consulta pública de la modificació de l'ordenança municipal per l'ocupació viària amb taules, cadires i altres instal·lacions

03-Maig-2017
Per tal de recaptar l’opinió dels subjectes i les organitzacions més representatives afectades per aquesta modificació, es concedeix un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la publicació d’aquest ban per presentar les aportacions que es considerin oportunes.

Termini i lloc de presentació de les aportacions:Les aportacions es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Capdepera, fins dia 16 de maig de 2017, a les 14:00h.

El que es fa públic per a general coneixement.

--

Podeu descarregar el BAN a l'enllaç de sota.