Aprovats els pressuposts municipals 2016

09-Desembre-2015
El Partit Socialista, que forma l'equip de govern, va decidir convidar l'oposició en l'elaboració dels pressupostos de l'any 2016. Així, doncs, com a resultat d'aquesta col·laboració es varen consensuar uns pressupostos que finalment prengueren forma a la sessió plenària.

Per primera vegada en la història del municipi, en la passada sessió plenària, abans de presentar els pressupostos es va fer referència al deute bancari de l'ajuntament, que s'apuja a 8.877.674€, dels quals, mitjançant una amortització provinent del superàvit de 2014, se n'amortitzaran anticipadament 2.456.124€. D'aquesta manera a principis de 2016 l'ajuntament tendrà un deute bancari de 6.421.550€. Tot seguit, la sessió va continuar amb l'explicació del capítol d'ingressos, que s'apuja a 17.017.146.56€, el 48% dels quals depèn dels impostos directes (IBI, plusvàlua i IAE) i d'ingressos patrimonials, especialment de les concessions administratives de platges.

Pel que fa al capítol de despeses, s'apuja a 16.951.915,36€, distribuïts de la següent manera: el 31% dels quals suposen despeses de personal; un altre 31%, compres de béns i serveis; un 21%, de transferències corrents; un 8% de despeses financeres; i el 9% restant, d'inversions, per un import total de 1.501.954,61€. És en aquest capítol on han participat els grups de l'oposició, que han consensuat amb les seves assemblees i executives les inversions a realitzar al municipi per a 2016, i es referereixen a totes les àrees de l'administració municipal. Per altra banda, suposen un capítol a part les inversions en dotacions de serveis pressupostades: cala Gat (3.192.708,40€) i Son Moll de Baix (7.060.233,89€).

Així, tot seguit oferim el resum dels pressupostos de l'exercici 2016 aprovats per sessió plenaria: Pressuposts d'Ingressos (17.017.146,56€) i Pressuposts de Despeses (16.951.915.36€). Per tant, el pressupost municipal es presenta amb un superàvit de 65.231,20€.

Aquest pressupost s'ha aprovat amb els vots a favor de: PSOE (7) i PP (4), l'abstenció de MÉS (4) i els vots en contra d'ES GRUP (1) i GUANYEM (1).