Ajudes municipals per restaurar i/o rehabilitar façanes

11-Abril-2018
L’objecte és fomentar la restauració i/o rehabilitació de les façanes dels habitatges i edificis residencials que afecten la via pública, per tal de recuperar i mantenir l’estètica del poble, millorant-ne l’aparença exterior.

Aquest any el termini per presentar les sol·licituds és d’un mes a partir de la seva publicació al BOIB; és a dir, fins al proper 19 d’abril.

La partida total del pressupost destinada per aquestes ajudes és de 20.000€.

Els ajuts a atorgar seran com a màxim del 50% del pressupost total d’execució de l’obra, amb un màxim de 2.000€ per immoble.

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o jurídiques privades, les comunitats de béns o qualsevol altra unitat econòmica o patrimoni separat, que tot i no tenir personalitat jurídica pròpia tenguin les condicions següents:

- Ser propietaris d’habitatges unifamiliars.

- Ser propietaris integrants de comunitats de propietaris.

Les intervencions sobre les façanes a subvencionar hauran d’afectar a la via pública i complir els requisits següents:

a) Que les façanes estiguin situades dins el plànol de la present convocatòria.

b) Que es tracti d'edificis amb una antiguitat igual o superior a 30 anys.

c) Que es tracti d'obres destinades a la conservació i manteniment de les façanes (sanejament d’esquerdes, arrebossats, referits, pintar, etc).

d) Que es tracti d'obres destinades a l'ocultació del cablatge.

e) Que es tracti d'obres destinades a la reparació i restauració de la fusteria (portes i finestres).

f) Que es tracti d'obres destinades a la intervenció en canals i recollida de pluvials.

g) Que es tracti d'obres destinades a la conservació, reparació i consolidació de cornises, voladissos i motllures.

Queden excloses de l’àmbit de la subvenció:

a) Els edificis en situació de fora d’ordenació.

b) Les obres que impliquin la demolició de façanes.

c) Les actuacions que representin el buidatge estructural o l’enderroc.

d) L'ús de revestiments no tradicionals.

e) Les intervencions que situïn o mantinguin els aparells d’aire condicionat, les antenes, els conductes de fum o qualsevol altre element d’aquest tipus situat a la façana o als balcons.

f) Els edificis en els quals s’hagi iniciat i no s’hagi resolt un expedient d’infracció urbanística.

g) Els edificis destinats a ús comercial, explotació turística o d’establiments públics.

S'ha de presentar comunicació prèvia i complir les condicions que eventualment imposi l’administració competent en matèria de Patrimoni.

Les intervencions previstes han de tenir en compte la totalitat de la façana, tant pel que fa a composició com pels materials d’acabat.

Tant els colors, materials, l’acabat de les façanes com les fusteries exteriors i les baranes, s'han d’ajustar a les condicions estètiques de les vigents Normes Subsidiàries de Capdepera.

Per a més informació podeu contactar amb el departament d'Urbanisme i/o consultar la publicació al BOIB Núm. 34 de 17 de març de 2018.