Hisenda

Dades de contacte

  • Edifici Ca'n Creu d'Inca
  • C/ Ciutat, 20 - 07580 - Capdepera
  • Tel.: 971-563052

Dades identificatives DIR3:

  • L01070146-Ayuntamiento de Capdepera

Responsable d'àrea

Nuria García Caballería 

39.7020315, 3.4317779

Notícies

10-February-2009
Pagament fraccionat dels tributs municipals fins al 23 de febrer
L'Ajuntament de Capdepera, des de l'àrea d'Hisenda, comunica que s'allarga el termini per poder accedir la modalitat del pagament fraccionat dels tributs municipals fins al 23 de febrer. Vos recordam que tots els interessats en aquesta modalitat de pagament fraccionat dels tributs municipals poden dirigir-se a l'oficina del Servei de Recaptació de la CAIB al carrer Col.legi 7 de dilluns a divendres a Capdepera, de 8.30 a 13.30 i de dilluns a dijous capvespre de 15.00 a 17.00 hores. Així mateix, podran dirigir-se a la delegació municipal de Cala Rajada, al carrer Via Mallorca 36, els dijous de 10.00 a 13.30 hores. També poden consultar-ho a la pàgina web municipal www.ajcapdepera.net Sobre aquesta mesura existeixen dues opcions, per les quals els interessats poden optar a la modalitat del pagament fraccionat de les contribucions: a) una d'elles és la possibilitat de realitzar el pagament dels esmentats tributs en vuit mensualitats, de març a octubre, i la regularització al mes de novembre. b) i l'altra opció és la del pagament en tres quotes, a març, juny i setembre, i la seva regularització al mes de novembre. Tot això, sense interessos pel pagament a terminis.
22-January-2009
Pagament fraccionat dels tributs municipals
Pagament fraccionat dels tributs municipals Totes les persones interessades en el pagament fraccionat dels tributs municipals poden sol•licitar-ho a les oficines dels Servei de Recaptació de la CAIB abans del 10 de febrer de 2009. Podra optar-se per efectuat el pagament en vuit mensualitats (de març a octubre) i regularització el mes de novembre o en tres trimestres (març, juny i setembre) i regularització el mes de novembre, tot això sense el pagament d’interesos per l’ajornament efectuat. S'haura d'emplenar el model de sol•licitud , indicant el compte on es domiciliaran els pagaments, els tributs en que es vol aplaçar el pagament i el número de rebut (si no el sabeu el vos donaren a la oficina dels Servei de Recaptació de la CAIB). ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGAMENT Concepte ARTICLE 1 Aquest Ajuntament en ús de la potestat reglamentaria que , li atribueix l’article 106 de la L1ei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, i de conformitat amb el disposat en els articles 15 a 19 del Text Refós de la L1ei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, estableix "1 ' Ordenança reguladora del sistema especial de pagament". ARTICLE 2 Amb l'objectiu de facilitar el compliment de I'obligació tributaria, s'estableix un sistema especial de pagament de les quotes per rebut, que permetrà el fraccionament de la deute en els termes prevists en aquesta ordenança. ARTICLE 3 El sistema especial de pagament és d'aplicació als contribuents o al tres obligats tributaris que en sol•licitin l’aplicació al conjunt deis seus rebuts corresponents a algun o alguns dels següents tributs: a) Impost sobre Béns Immobles. b) Impost sobre Activitats Econòmiques. c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. d) Taxa per la prestació del servei de recollida de fems. e) Taxa per la prestació del servei de clavegueram. f) Taxa per Entrades de vehicles a través de les voravies. ARTICLE 4 Els requisits que han de concórrer en el sol•licitant per poder-se acollir al sistema especial de pagament són: a) Formular l’oportuna sol•licitud, abans del 10 de febrer de I 'any de que es tracti. b) No mantenir cap tipus de deutes en període executiu. c) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. ARTICLE 5 El pagament de l’import total anual deis tributs s’efectuarà en qualsevol de les següents modalitats: 1) Modalitat de nou pagaments. En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per nou l’import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol•licitant en l'exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del sol•licitant, les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol•licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d'ofici a la devolució. 2) Modalitat de quatre pagaments. En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la quantitat equivalent al resultat de dividir per quatre l' import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol•licitant en l'exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del sol•licitant, les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol•licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d'ofici a la devolució. ARTICLE 6 L'acolliment al sistema espacial de pagament es prorrogarà automàticament per a l'exercici següent sempre que l’interessat no en manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament en període executiu. ARTICLE 7 Si el sol•licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, aquest restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a compte dels rebuts del Padrons corresponents. ARTICLE 8 El sistema especial de pagament no suposa cap alteració deis terminis per exercir els recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributaria, que se seguirà regint per la se va normativa específica. Ajuntament de Capdepera Sol•licitud pagament fraccionat de tributs Solicitud pago fraccionado de tributos